General terms

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА 501 DOORS.BG
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “501 DOORS”, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и ползвателите, наричани по-долу КЛИЕНТИ, на електронния магазин „www.501 DOORS.bg”, наричан по-долу „DESIGN CORNER”.

Чл. 2. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от „DESIGN CORNER” чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му в Интернет на адрес  www.501 DOORS.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Клиентите договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Клиентите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на интернет сайта и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Търговеца на адреса на „DESIGN CORNER” в Интернет.

(4) Търговецът доставя заявените от Клиентите стоки в сроковете и при условията, определени от Търговеца на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките

 

II. ДЕФИНИЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ.
Чл.3. По смисъла на настоящите Общи условия:

а) «електронен магазин» означава уебсайт на уеб адрес www.501 DOORS.bg;

б) «търговец» означава „501 DOORS“, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК ..., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район “Одесос.”, ул. „Дебър“ № 7;

б) «стока» означава всеки от предлаганите артикули в електронния магазин, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена;

в) «клиент» означава всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка за закупуване на стоки от търговеца чрез електронния магазин, което е потвърдило съгласието си с настоящите Общи условия. Със заявяването на поръчката клиентът декларира, че е навършил 18 години (за клиентите-физически лица). При съмнение относно пълнолетието на клиента-физическо лице, търговецът си запазва правото да откаже поръчката/да прекрати договора, като уведоми клиента за това;

г) «лични данни» - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД;

д) «наложен платеж» - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ;

е) «цена на стоката» – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка;

ж) «цена на доставката» – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Клиента, с включен данък върху добавената стойност;

з) «цена на поръчката» – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката;

и) «общи условия» - означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, клиентът изрично и безусловно се съгалсява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.501 DOORS.bg;

й) «ЗЗП» – означава Закон за защита на потребителите;

к) «ЗЗЛД» – означава Закон за защита на личните данни;

 

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
Чл.4. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Клиентите, извършили регистрация на Уебсайта www.501 DOORS.bg („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с Клиентите, които не са извършили регистрация на уебсайта www.501 DOORS.bg („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”).

Чл.5. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://www.501 DOORS.bg/terms по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.501 DOORS.bg. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта www.501 DOORS.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта www.501 DOORS.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта www.501 DOORS.bg, Клиентите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

Чл.6. За да може да поръчва стоки, Клиентът трябва предварително или по време на отправяне на поръчката да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата http://www.501 DOORS.bg.

Чл.7. В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия на www.501 DOORS.bg" и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", Клиентът извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Чл.8. С регистрирането си Клиентът получава достъп до всички предлагани от www.501 DOORS.bg услуги. При попълване на формата за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, и другите изискуеми от електронната форма на www.501 DOORS.bg данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

Чл.9. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, www.501 DOORS.bg има право да откаже регистрацията.

Чл.10. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, www.501 DOORS.bg има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 
ІV. E-MAIL И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.
Чл.11. При регистрацията си Клиентът посочва e-mail адрес и парола. Чрез тях Клиентът получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва услугите на сайта.

Чл.12. Електронната поща или E-mail е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

Чл.13. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с e-mail адреса служи за достъп до определен потребителски профил.

Чл.14. Клиентът е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно www.501 DOORS.bg в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ.

Чл.15. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта www.501 DOORS.bg, съдържаща информация за регистрирания Клиент, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на www.501 DOORS.bg. Чрез потребителския си профил Клиентът може да управлява разположено от него на сървър на www.501 DOORS.bg потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си и адреса за доставка.

Чл.16. Всеки Клиент може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). www.501 DOORS.bg може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

 

V. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ.
Чл.17. Търговецът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в електронния магазин „DESIGN CORNER” стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при приемане и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

Чл.18. Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца са определени в профила на всяка стока на сайта на „DESIGN CORNER”.

Чл.19. Срещу предоставените от Търговеца Стоки, Клиентът заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички евентуални изменения на последните, които са оповестени на Сайта. Клиентът изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна на съответната сума, а именно продажна цена, ведно с транспортни разходи по доставката за избраните стоки.

Чл.20.  Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия.

Чл.21. Търговецът запазва правото си на едностранна промяна в Стоките, техните параметри и характеристики, както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира Клиентите чрез публикуване на информация на Сайта. Търговецът има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Клиента.

Чл.22. Договорът за продажба между Търговеца и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на не налична стока договорът се смята сключен в момента на заплащане на сумата, представляваща цената на стоката или авансовата сума, когато такава се предвижда.

Чл.23. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Клиентите. Търговецът не носи отговорност, в случай че Клиентите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

 

VI. ЦЕНИ.
Чл.24. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.

Чл.25. Клиентът се задължава да заплати обявената в момента на заявката цена.

Чл.26. „DESIGN CORNER” си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представени в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси.

Чл.27. При подадена и потвърдена окончателна поръчка, договорената между „DESIGN CORNER” и Клиента цена не може да бъде променяна.

Чл.28. В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището и монтаж, освен когато това не е указано изрично. Това са услуги, които се заплащат допълнително при предварително договаряне.

Чл.29. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

VII. ПОРЪЧКИ.
Чл.30. За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите от електронния магазин стоки, Клиентът трябва да е попълнил вярно on-line информацията в електронния си профил, намираща се на Сайта. При попълване на електронните форми за контактна информация Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни изискуемите от електронните форми данни. Необходимите данни за физически лица са: Име, Фамилия, E-mail адрес, Адрес за доставка, Град, Пощенски код, Телефон, Парола. За юридически лица: гореизброените плюс ЕИК/БУЛСТАТ. Тези данни ще бъдат използвани от Търговеца единствено и само за извършване на доставка на поръчани стоки от страна на Клиента. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да променя въведената от него информация в регистрационната форма.

Чл.31. Електронният магазин „DESIGN CORNER” приема Поръчки всеки делничен ден между 09:30 до 18:30ч. Клиентът има право да поръчва всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка, Клиентът има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина на доставка, според предложените на Сайта възможности.

Чл.32. „DESIGN CORNER” не гарантира наличността на поръчаните артикули. Клиентите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че Търговецът няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че не разполага налична Стока, Търговецът уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката.

Чл.33.  (1) За неналичните стоки, „DESIGN CORNER” посочва срок на доставка различен от този по раздел IX “Доставка” от настоящите Общи условия, с който Клиентът може да се съгласи или да откаже, поръчката. Посоченият срок от „DESIGN CORNER” е ориентировъчен , а не фиксиран.

(2) В случай, че Клиентът не се съгласи с предложения срок на доставка и по тази причина откаже поръчката, Търговецът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на Стоките, които не са налични, ако същите са били платени.

Чл.34. В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични, „DESIGN CORNER” следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.

Чл.35.  (1) Клиентът дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Търговеца за целите, посочени в Общите условия. Клиентът се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация при извършване на Поръчка. „DESIGN CORNER” може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация и извършване на Поръчка.

(2) В случай, че Клиентът предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка, Търговецът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Търговецът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Клиента информация при извършване на Поръчка. Търговецът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Клиента.

 

VIII. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.36. Плащането на цената се осъществява чрез банков превод или дебитна/кредитна карта през виртуален ПОС терминал, разположен на интерфейса на електронния магазин “DESIGN CORNER”.

Чл.37.  При избран начин на плащане „Банков превод”, Клиентът заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на “501 DOORS”, посочена на сайта в момента на осъществяване на поръчката. В платежното нареждане се посочва като основание за плащане номера на поръчката, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

Чл.38. При избран начин на плащане „Плащане с карта”, Клиентът заплаща стойността на поръчаната стока с банкова карта, чрез виртуален ПОС терминал.

Чл.39. С приемането на настоящите Общи условия потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на “DESIGN CORNER”, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока.

 

IХ. ДОСТАВКИ.
Чл.40  Стоките, поръчани от електронния магазин “DESIGN CORNER” се доставят в 30-дневен срок. “DESIGN CORNER” предоставя безплатна доставка до шоурум на “501 DOORS” за следните градове: София, Варна, Шумен, Бургас, Велико Търново, Добрич, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора. Съществува опция за доставка до точен адрес, посочен от Клиента, като това желание трябва да бъде заявено в коментар към поръчката. Възможно е да бъде начислено допълнително заплащане за извършената доставка до точен адрес, за което “DESIGN CORNER” уведомява Клиента преди финалното потвърждаване на поръчката.

Чл.41. Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху Клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг, избран от Клиента доставчик.

Чл.42. При приемане стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че е заявена доставка до точен адрес, при посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговеца не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Чл.43. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

Чл.44. При отказ за получаване на стока, доставена до шоурум в изброените по-горе градове, извън случаите на констатирани видими дефекти, описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката, както и неустойка в размер на 10% от стойността на поръчаните стоки. В случай, че Клиентът избере и заяви доставка до точен адрес, и същият не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговеца се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока, независимо от това дали услугата е предплатена.

Чл.45. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед. Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 30 /тридесет/ дни получаването й.

 

Х. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА.
Чл.46. (1) На основание чл. 50 от ЗЗП Клиент, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира “501 DOORS”, на следния имейл адрес: contact@501 DOORS.bg или тел.: 0800 20 600, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на доставка. Същата може да бъде върната единствено на следния адрес: гр. Варна, ул.”Дебър” №7 – шоурум „501 DOORS”. Заплатената от Клиента сума се връща по сметката, от която е платена стоката, след направен оглед и приемане на стоката от страна на „DESIGN CORNER”, но не по късно от 15 /петнадесет/ дни от получаването на стоката на посочения адрес. Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече и при която липсват следи от употреба, и същата не е с нарушен търговски вид.

2. Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно на подписа лице на посочения по-горе адрес.

3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена и да не е нарушена целостта на поставени от „DESIGN CORNER” стикери.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Клиента.  

(2) До момента на обратното предаване на стоката от страна на Клиента на „DESIGN CORNER”, рискът от случайното й погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, „DESIGN CORNER” се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път или с дебитна/кредитна карта в срок от 15 /петнадесет/ дни от връщане на стоката. При всички случаи на плащане по направена поръчка, заплатените от Клиента такси са за негова сметка и не подлежат на връщане от Търговеца.

Чл.47. Правото на отказ по предходния член, не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;  

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

Чл.48. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.

Чл.49. Клиентът се задължава да съхранява получените от Търговеца стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл.34, ал.1.

 

ХI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМАЦИИ.
Чл.50. “DESIGN CORNER” гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и опаковани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в електронния магазин или преди потвърждаване на поръчката.

Чл.51. При получаването на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Клиентът губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Ако недостатъците на закупената стока са били известни на Клиента при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, „DESIGN CORNER” не отговаря за тези недостатъци.

Чл.52. При несъответствие на стоката с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от „DESIGN CORNER” да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

Чл.53. Търговската гаранция за всяка стока е съобразена с условията за гаранция, зададени от производителя на стоката. Гаранционните условия на всяка стока са индивидуални и се предоставят на Клиента при поискване, ако не са упоменати в описанието на стоката.

Чл.54. „DESIGN CORNER” поема гаранция само при доказан производствен дефект. Търговецът не поемат гаранция при неправилно извършен монтаж от страна на клиента.

Чл.55. Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на документите, придружаващи закупената от Клиента стока, издадени от „DESIGN CORNER” 

Чл.56. Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки се извършват съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция (и правилата на ЗЗП), а именно в срок от 2 /две/ години от доставката им.  Адреса за рекламации/жалби е гр. Варна, ул.”Дебър”№7. При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към „DESIGN CORNER”.

Чл.57. В случай на предявена рекламация, Търговеца има право да извърши оглед на артикула, след като му бъде предоставен на адрес - гр. Варна, ул.”Дебър”№7 и в качеството си на Продавач да прецени дали гаранцията го покрива. В случай, че са налице условия за удовлетворяване на рекламацията, съобразно настоящия раздел, „DESIGN CORNER” се задължава да отремонтира дефектната стока, да я замени със същия или аналогичен артикул или да върне на Клиента заплатената от него цена, като изборът на подходящ вариант се предоставя едностранно на Търговеца.

Чл.58. В случай че Търговеца извърши поправка на артикула, с цел да го приведе в съотвествие с Договор за продажба, „DESIGN CORNER” поема стойността на поправката, резервните части, труда при условие, че съответния артикул е предоставен на упоменатия за рекламации адрес. Дефектните части, отстранени по време на ремонта, стават собственост на „DESIGN CORNER”.

Чл.59. В случай, че Търговеца предприеме действия по замяна на стоката, то „DESIGN CORNER” се задължава да достави новата стока на Клиента в срок до 30 /тридесет/ дни. Ако съответният артикул вече не се предлага от Търговеца, то „DESIGN CORNER” се задължава да осигури подходящ заместител. „DESIGN CORNER” определя подходящия заместител по собствена преценка.

Чл.60. Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие. Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго). Гаранциите не покриват случайна или последваща повреда.

Чл.61. Гаранциите не важат когато дефектите са настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, пожар) или други независещи от „DESIGN CORNER” или производителя причини.

Чл.62. Гаранците не важат за стоки, които клиентът не е заплатил или е заплатил само частично.

Чл.63. Гаранцията отпада и не важи в случай, че не бъдат спазени настоящите гаранционни условия.

 

ХII. ОТГОВОРНОСТ.
Чл.64. Търговецът полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя Сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности. „DESIGN CORNER” не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорен за евентуални грешки или пропуски. „DESIGN CORNER”  не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта.

Чл.65. „DESIGN CORNER” не носи отговорност в случай, че закупената стока не може да бъде внесена в жилището на клиента по обичаен метод (през входната врата).

 

ХIII. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
Чл.66. “DESIGN CORNER“ се придържа строго към конфиденциалност и отговорно ползване на личната информация, която събираме от клиенти или посетители на нашия уеб сайт. В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате „DESIGN CORNER“ да ползва тази информация, както е описано тук.

Чл.67. Типът информация, която „DESIGN CORNER“ може да събира, включва име и фамилия, адрес за кореспонденция и доставка, телефонен номер, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по елетронна поща или през сайта. Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите продукти и услуги, предпочитания, за които сме уведомени или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират в сайта www.501 DOORS.bg, изискват информация, пазаруват on-line. Клиентът дава съгласие за събирането, обработката и използването им с цел обработка на заявката и завършването на поръчката, както и за установяване на контакт (включително изпращането на имейл за потвърждение на поръчката). Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.

Чл.68. Мебели „DESIGN CORNER“ събира и използва лична информация с цел:

- отговаряне на запитвания и искания, направени от вас;

- обработка на поръчки или заявки, направени от вас;

- отчитане или изпълнение на други задължения, свързани със споразумение, което имате с нас;

- разглеждане и разрешаване на проблеми с предоставяни стоки или услуги;

- създаване на услуги, които отговарят на нуждите ви.

Чл.69. Личната информацията, която предоставяте, се събира в наша база данни, от която Вие имате право да се отпишете по всяко едно време. Ако желаете това, моля свържете се с нас на: contact@501 DOORS.bg.

Чл.70. Информация може да бъде получена индиректно чрез логове за достъпвания на сайта или кукита (cookies). Примери за такава информация са вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично в момента, в който достъпвате www.501 DOORS.bg. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично.

Чл.71. Кукитата (cookies) позволяват на уеб сайтовете да идентифицират отделните посетители и по възможност да показват страници, пригодени за конкретния потребител. Те дават на уеб сайтовете памет, с която да разпознават и различават посетители един от друг.

(2) Cookies е текстов низ от символи, който се прехвърля от сайта върху браузъра на Вашия компютър. Cookies се съхранява като файл на Вашия компютър и се използва от уеб сайта, за да запомни компютъра, от който достъпвате сайта. Едно cookie обикновено съдържа име на домейн, от който идва cookie, дата и време за изтичане валидността на cookie и стойност.

(3) Когато достъпвате нашия уеб сайт, възможно е да Ви изпратим cookie, което да ни помогне да идентифицираме Вашия компютър като отделен потребител и да съберем анонимна статистика, която ще ни помогне да разберем как посетителите използват нашия сайт и ще ни даде насоки за подобряване на неговата структура. Потребителските кукита се използват за, но не единствено, проследяване действията на уеб сайта „www.501 DOORS.bg” посредством Google Analytics, с цел подобряване на предоставяните Услуги и съдържанието и навигацията на уеб сайта „www.501 DOORS.bg”; за една от следните функции на Google AdWords и Facebook Ads – ремаркетинг, категории по интереси, подобни аудитории, други типове рекламиране въз основа на интереси или насочване по демографски признак и местоположение; и за последяване движенията на мишката и поведението на потребителите на сайта с различни платформи, позволяващи това.

(4) Ако предпочитате да не получавате cookie, можете да настроите браузъра си да Ви предупреждава преди да приема cookie или можете изцяло да изключите получаването на cookie във Вашия браузър.

Чл.72. Ако сте под 13-годишна възраст, моля, не ни изпращайте личните си данни (напр. името, адреса, e-mail адреса си и т.н.). Ако сте под 13-годишна възраст и искате да зададете въпрос или да използвате този сайт по начин, който изисква предоставяне на лична информация, моля обърнете се към ваш родител или настойник, който да направи това от Ваше име.

Чл.73. “DESIGN CORNER“ няма да продава, отдава, търгува, умишлено разкрие или предостави на трети лица всякаква лична информация, получена от клиенти или посетители на сайта си www.501 DOORS.bg. с изключение на следните случаи:

- „DESIGN CORNER“ може да разкрие лична информация на трети лица, в случай че това разкриване се изисква от закона;

- „DESIGN CORNER“ може да разкрие лична информация с пратки към Вас;

- „DESIGN CORNER“ може да разкрие лична информация, ако е получено предварително Вашето съгласие за това.

Чл.74. “DESIGN CORNER“ ще вземе предпазни мерки да защити конфиденциалността и сигурността и да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация. Само оторизиран персонал на „DESIGN CORNER“ ще има достъп до лични данни и тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки мерките за сигурност, „DESIGN CORNER“ не може да гарантира, че неоторизирани лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

Чл.75. “DESIGN CORNER“ няма достъп до картовите данни на Клиентите, а само съответната обслужваща банка. „DESIGN CORNER“ няма достъп до автентикационни данни, а само банката издател на картата на Клиента. Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между компютъра на Клиента и платежната страница на обслужващата банка. Автентичността на картата се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

Чл.76. За идентифицирането на картодържателя, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че Клиентът е регистрирани да ги използва.

Чл.77. Е-mail адресите, с които се регистрират клиентите на уеб сайта могат да бъдат използвани от “DESIGN CORNER“ за изпращане на търговски съобщения. Във всяко съобщение ще съществува бутон за Отписване, ако Клиента не желае да получава същите.

Чл.78. Възможно е да предоставим връзки (линкове) към сайтове на трети лица. Възможно е тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставят те на тези сайтове. Препоръчва ме Ви да се запознаете с политиката за конфиденциалност на тези сайтове преди да предоставите информация.

Чл.79. “DESIGN CORNER“ си запазва правото да променя своята политика за конфиденциалност. Всички промени ще бъдат публикувани на сайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица или ще бъдат разпратени уведомления за промените до регистрираните потребители в www.501 DOORS.bg

Чл.78. Ако искате да се свържете с „DESIGN CORNER“ във връзка с нашата политика за защита на личната информация, можете да го направите по всяко време, като изпратите e-mail до contact@501 DOORS.bg или се обадите на някой от обявените телефони в Контакти.
 
НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СА СЪОБРАЗЕНИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП), КАКТО И С ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ДЕЙСТВАЩИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.